Mi­li­euthe­ma: Af­val

Milieuthema: Afval

Bron­schei­ding en af­val­re­duc­tie

Inleiding

De gemeente Emmen heeft een wettelijke zorgplicht voor de inzameling en verwerking van het afval van haar inwoners. Deze taak heeft de gemeente Emmen opgedragen aan AreaReiniging NV waarvan de gemeente Emmen, samen met de gemeenten Hoogeveen en Coevorden, aandeelhouder is. De gemeente Emmen had de ambitie om in 2015 60% van het afval brongescheiden in te zamelen en de hoeveelheid restafval per inwoner te verlagen tot 244 kilogram in 2015. Om verschillende redenen is deze ambitie niet gerealiseerd. In het landelijke programma ‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG), waar ook de gemeente Emmen zich aan heeft gecommitteerd, is 100 kilogram restafval per inwoner in 2020 (en 75% afvalscheiding door inwoners) als ambitie geformuleerd.

Bron: website gemeenteraad Emmen
Bron: website gemeenteraad Emmen

Doelstelling(en)

VANG-doelstelling: 100 kilogram restafval per inwoner in 2020 (en 75% afvalscheiding door inwoners).

Stand van zaken

In 2018 bedroeg de hoeveelheid restafval gemiddeld 210 kilogram restafval per inwoner en het percentage brongescheiden afval 63%. Het percentage brongescheiden afval is in de laatste jaren gegroeid en de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner is vooral in 2017 en 2018 fors gedaald. Desondanks blijft het voor de gemeente Emmen een aanzienlijke uitdaging om in 2020 de VANG-doelstellingen te realiseren. Onderstaande figuren tonen de ontwikkeling van de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner en het percentage brongescheiden afval.

Ontwikkeling hoeveelheid restafval (kg.) per inwoner

Ontwikkeling percentage brongescheiden afval gemeente Emmen

Lopende/geplande activiteiten

 • Nieuwe grijze containers bevatten een chip. Met deze informatie wordt onderzocht of afvalinzamelingsroutes kunnen worden aangepast. De chip voorkomt bovendien dat inwoners meerdere grijze containers aanbieden zonder dat hier extra afvalstoffenheffing voor wordt betaald.
 • Via serviceprikkels herbruikbare grondstoffen (zoals textiel, papier en PMD) frequenter en restafvalstoffen minder frequent in te zamelen.
 • In 2019 wordt een nieuw gemeentelijk Kaderplan Afvalstoffen vastgesteld waarin ambities en maatregelen nader zijn uitgewerkt.
 • Uitvoering activiteiten meerjarig programma voor de aanpak van zwerfafval, zoals:
  • gerichte zwerfafvalcampagnes gericht op meer bewustwording, participatie & gedeelde verantwoordelijkheid;
  • (gast)lessen op scholen;
  • faciliteren opschoonacties vanuit samenleving;
  • faciliteren vrijwillige zwerfafvalopruimers;
  • faciliteren ideeën om zwerfafval tegen te gaan;
  • opstellen beleid afvalbakken;
  • verkennen mogelijkheden schoon belonen.
Lees meer

Afgeronde activiteiten

 • In 2010 heeft de gemeenteraad het kaderplan Afvalstoffen 2010-2015 vastgesteld.
 • In 2012 is het pilot project Afval Anders in De Rietlanden gestart. De proef onder 256 huishoudens bestond uit de invoer van een 240 liter mini-container voor de huis-aan-huis inzameling van plastic verpakkingsafval, het op verzoek aanbieden van een gratis tweede GFT container, het plaatsen van een afvalsorteerstraat in het dichtstbijzijnde winkelcentrum en aanpassing van de inzamelfrequentie.
 • In 2014 heeft een heroverweging plaatsgevonden van het (aanvankelijke) streven om gemeentebreed Afval Anders in te voeren. Uitkomst van deze heroverweging  was om het Afval Anders concept niet gemeentebreed in te voeren.
 • De introductie van een derde container voor plastic, metalen en drankverpakkingen. De container wordt vrijwillig beschikbaar gesteld. 
 • Realisatie van sorteerstraten in de gemeente. Op dit moment zijn er 20 milieustraten in de gemeente Emmen.
 • Vervanging van bovengrondse en inpandige containers door plaatsing van ondergrondse containers (in totaal 368 ondergrondse containers).
 • In 2017 heeft de gemeenteraad een meerjarig programma voor de aanpak van zwerfafval vastgesteld (Emmen samen schoon!), dit programma loopt tot en met 2022.
Lees meer