Mi­li­euthe­ma: Ex­ter­ne vei­lig­heid

Milieuthema: Externe veiligheid

Ex­ter­ne vei­lig­heid

Inleiding

Een van de kerntaken van de overheid is het bieden van een veilige leefomgeving voor haar burgers. Tegelijkertijd is het van belang dat bedrijven de mogelijkheid hebben om zich in Emmen te vestigen of er (nieuwe) economische activiteiten te ontplooien. Externe veiligheid heeft betrekking op het beheersen van risico’s die voortvloeien uit de opslag, productie, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Het gaat bijvoorbeeld om buisleidingen die brandbare of giftige stoffen onder hoge druk transporteren, LPG tankstations, transport van gevaarlijke stoffen per spoor en industriële activiteiten waarbij gevaarlijke stoffen worden gebruik. Dergelijke activiteiten leggen beperkingen op aan de omgeving, doordat veiligheidsafstanden tussen risicovolle activiteiten en bijvoorbeeld woningen nodig zijn. De gemeente Emmen zet in op een niveau van veiligheid, dat voldoende bescherming biedt aan de inwoners én de economische en ruimtelijke ontwikkelingen niet onnodig belemmert.

Doelstelling(en)

Het voorkomen van knelpunten en saneringssituatie.

Stand van zaken

Van de G31-gemeenten behoort Emmen tot de veiligste gemeenten op het gebied van externe veiligheid. Er zijn op dit moment geen knelpunten/saneringssituaties in de gemeente Emmen op het gebied van externe veiligheid.

Lopende/geplande activiteiten

  • De keuzes die zijn vastgelegd in het beleidsplan externe veiligheid past de gemeente Emmen toe in bestemmingsplannen en vergunningverlening, dit moet toekomstige knelpunten voorkomen.
  • Externe veiligheid valt straks onder de Omgevingswet en wordt onderdeel van een grotere omgevingsveiligheid. De gemeente Emmen anticipeert op de komst van de omgevingswet. Bijvoorbeeld door externe veiligheid eerder in de planprocedure mee te nemen.
Lees meer

Afgeronde activiteiten

  • De gemeente Emmen heeft een inventarisatie uitgevoerd waarbij de aanwezige risicobronnen in de gemeente (industriële activiteiten, transport van gevaarlijke stoffen via spoor) zijn geïnventariseerd, hieruit bleek dat er geen knelpunten en saneringssituaties in de gemeente zijn. Op basis van de inventarisatie is in 2013 een beleid Externe veiligheid gemeente Emmen vastgesteld waarin is aangegeven hoe de gemeente het ontstaan van knelpunten in bestaande en toekomstige risicosituaties wil voorkomen.
  • In 2013 zijn tussen gemeente, provincie en bedrijven op het Emmtec terrein afspraken gemaakt om tot verbetering te komen van de brandveiligheid van bestaande gebouwen (Masterplan). Bedrijven hebben verbeterplannen ingediend en deze plannen stapsgewijs uitgevoerd.
Lees meer