Mi­li­euthe­ma: Ge­luid

Milieuthema: Geluid

Ge­luids­hin­der

Inleiding

Geluidbelasting wordt veroorzaakt door allerlei activiteiten, van evenementen, verkeer en vervoer tot economische en industriële activiteiten. De gemeente Emmen zet in op het realiseren van een optimale geluidskwaliteit die past bij een gebied, waarbij rekening wordt gehouden met het ruimtegebruik, de functie van een gebied en de mate van functiemenging.

Doelstelling(en)

Het streven naar een aanvaardbaar woon- en leefklimaat met een goede balans tussen geluidshinder voor omwonenden en ruimte voor economische ontwikkelingen.

Stand van zaken

Op dit moment is er geen sprake van overschrijding van de geldende geluidsnormen rondom het Emmtec-terrein. Uit onderzoek moet blijken of sprake is van overschrijding van geluidsnormen m.b.t. verkeer, dit is momenteel onduidelijk.

Lopende/geplande activiteiten

  • Onderzoek waarin de geluidssituatie m.b.t. verkeer wordt onderzocht.
  • Om de geluidsruimte op het bedrijventerrein Bargermeer te kunnen benutten en zo economische ontwikkelingen mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan en geluidsplan nodig, waarvoor het uitvoeren van geluidsonderzoek noodzakelijk is. 
Lees meer

Afgeronde activiteiten

  • Op het bedrijventerrein Bargermeer is een bepaalde hoeveel geluid beschikbaar voor bedrijfsactiviteiten. Op basis van beschikbare informatie is enkele jaren geleden geconstateerd dat het industrieterrein Bargermeer akoestisch vol is. Om bedrijfsactiviteiten toch mogelijk te maken is een geluidsreductieplan voor de korte termijn opgesteld. 

  • De gemeente was voornemens om ook een geluidsbeleid voor de lange termijn te ontwikkelen. De insteek van dit beleid was om de geluidbelasting van drie aaneengesloten bedrijventerreinen (Bargermeer, bedrijvenpark A37 en de nieuw te ontwikkelen Oranjepoort) in één beleidsplan te regelen: de geluidsvisie Werkas. Deze visie lag in 2014 klaar en was bedoeld als onderlegger voor het nieuwe bestemmingsplan de Werkas, die eveneens uitging van het onderbrengen van de drie bedrijventerreinen in één bestemmingsplan. Deze gedachte is verlaten vanwege het wegvallen van vraag naar nieuwe bedrijvenlocaties, waardoor de ontwikkeling van Oranjepoort niet kon plaatsvinden.

  • De reeds opgestelde geluidsvisie voor de totale Werkas is door de gewijzigde situatie aangepast. Voor het bedrijventerrein Bargermeer en bedrijvenpark A37 is een beheersverordening opgesteld, waarmee is voldaan aan de actualisatieplicht zoals vereist in de Wet ruimtelijke ordening. 

  • Op basis van de concept geluidsvisie Werkas is in 2014 en 2015 nader geluidsonderzoek uitgevoerd naar de bedrijven op het Emmtec-terrein. In dit kader is ook gekeken in hoeverre de gegevens die aan de basis van de vorige akoestische onderzoeken stonden nog actueel zijn. Het bleek dat deze gegevens sterk verouderd waren en het gebruik daarvan gaf een sterk vertekende beeld over de akoestische situatie op het Emmtec-terrein. Uit dit vervolgonderzoek met de geactualiseerde gegevens is ook gebleken dat naar verwachting er voor bedrijven op het Emmtec-terrein voor de komende 10 jaar voldoende geluidsruimte beschikbaar is om de ontwikkelingen die zij voor ogen hebben te kunnen realiseren.

Lees meer