Mi­li­euthe­ma: Kli­maat­adap­ta­tie

Milieuthema: Klimaatadaptatie

Kli­maat­adap­ta­tie

Inleiding

Klimaatadaptatie is een proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de verwachte effecten daarvan. De opwarming van de aarde leidt tot meer extreem weer. De heftigheid van buien neemt toe, dit kan leiden tot waterlast en overstromingen. Ook neemt de kans op hittegolven en droogte toe, dit kan eveneens tot problemen leiden.  

In het Deltaprogramma 2018 is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie opgenomen, hierin staat hoe gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk het proces van ruimtelijke adaptatie (voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering) gaan versnellen en intensiveren. Dit moet leiden tot een langjarige en planmatige aanpak van wateroverlast, hittestress en droogte en het beperken van de gevolgen van overstromingen. Doel is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is.

Doelstelling(en)

Een van de afspraken uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is dat alle Nederlandse gemeenten voor 2020 een stresstest hebben uitgevoerd. Deze test maakt inzichtelijk waar, als gevolg van de klimaatverandering, in de gemeente de zwakheden ten aanzien van hittestress, droogte, wateroverlast en overstromingen liggen.

Stand van zaken

Het samenwerkingsverband Noordelijke Vechtstromen, bestaand uit de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, Coevorden, Hardenberg en Ommen, het waterschap Vechtstromen en de Waterleidingmaatschappij Drenthe, heeft een extern bureau opdracht gegeven om de stresstest uit te voeren. Deze opdracht loopt en deze opdracht wordt in 2019 afgerond.

Lopende/geplande activiteiten

  • De gemeente Emmen is partner in het samenwerkingsverband Noordelijk Vechtstromen. In dit samenwerkingsverband wordt verkend hoe de regio invulling kan geven aan de ruimtelijke adaptatie en hoe partijen van elkaar kunnen leren.
  • De stresstest vormt een belangrijke bouwsteen voor de vervolgstappen:
    • een risicodialoog met inwoners;
    • het ontwikkelen van een gecoördineerde integrale aanpak.
Lees meer

Afgeronde activiteiten

  • Het samenwerkingsverband Noordelijke vechtstromen heeft een extern bureau opdracht gegeven om een stresstest uit te voeren. Deze stresstest geeft inzicht in knelpunten op het gebied van hittestress, droogte, wateroverlast en overstromingen in meerdere gemeenten, waaronder de gemeente Emmen.
Lees meer