Mi­li­euthe­ma: Licht

Milieuthema: Licht

Lichthin­der

Inleiding

In de gemeente Emmen liggen twee kassengebieden (Erica en Klazienaveen). Een aantal kassen in deze tuinbouwgebieden wordt verlicht door assimilatieverlichting om gewassen beter en sneller te laten groeien. Deze verlichting zorgt er voor dat de lucht in deze gebieden een rode gloed krijgt. Deze gloed is tot op grote afstand waar te nemen en kan lichthinder opleveren. Er zijn daarom wettelijke voorschriften om lichthinder door kassen te beperken. Ook andere bronnen, zoals openbare verlichting, open melkstallen, sportveldverlichting, terreinverlichting, sierverlichting en reclameverlichting, kunnen lichthinder opleveren.

Bron afbeelding: beleidsplan openbare verlichting 'gericht verlicht' gemeente Emmen
Bron afbeelding: beleidsplan openbare verlichting 'gericht verlicht' gemeente Emmen

Doelstelling(en)

De gemeente Emmen streeft ernaar om lichthinder, veroorzaakt door verlichting bij bedrijven en openbare verlichting, tot een acceptabel niveau terug te brengen en hindersituaties te voorkomen.

Stand van zaken

Er is sprake van lichthinder in de gemeente Emmen. De gemeente ontvangt klachten van inwoners over het gebruik van licht. Er zijn meerdere controlerondes gedaan in Erica, vooral n.a.v. klachten, waarbij is geconstateerd dat vier bedrijven in overtreding waren. Deze bedrijven zijn aangeschreven, twee bedrijven hebben een vooraankondiging voor een last onder dwang ontvangen en 1 bedrijf heeft een dwangsom gekregen. In Klazienaveen waren geen klachten, maar is wel een controleronde gedaan en zijn twee bedrijven aangeschreven.

Lopende/geplande activiteiten

  • De gemeente Emmen probeert lichthinder zo veel mogelijk te voorkomen door actief aandacht te schenken aan de naleving van lichthindervoorschriften door bedrijven.
  • Er worden controles uitgevoerd bij bedrijven die gebruik maken van assimilatiebelichting om na te gaan of men voldoet aan de wettelijke voorschriften.
  • Bij klachten over lichthinder waarbij geen sprake is van een wettelijke overtreding wordt met betrokken partijen naar een passende oplossing gezocht. 
  • Ook wordt geprobeerd de lichthinder van openbare verlichting verder te beperken door bij het installeren van nieuwe LED-armaturen horizontale lichtuittreding te begrenzen.
  • De gemeente gaat een nieuw beleidsplan openbare verlichting opstellen. Dit gaat niet alleen over de verlichting op straat, maar al het licht in de 'openbare ruimte'. Burgers kunnen via een enquête input leveren voor het nieuwe beleidsplan.
Lees meer

Afgeronde activiteiten

  • We hebben in 2010 een beleidsplan openbare verlichting ('gericht verlicht') opgesteld. We zetten onder meer in op het vermijden van verlichting die niet strikt noodzakelijk is. Dit leidt niet alleen tot energiebesparing, maar draagt ook bij aan het voorkomen van lichthinder.
Lees meer