Mi­li­euthe­ma: Lucht & geur

Milieuthema: Lucht & geur

Lucht­kwa­li­teit en geur­hin­der

Inleiding

Schone lucht is een belangrijke voorwaarde voor een gezond leefmilieu. De luchtkwaliteit in Nederland wordt voor een groot deel bepaald door verontreinigende componenten zoals fijnstof, stikstofdioxide, koolmonoxide en benzeen. Verkeer is een belangrijke bron van luchtverontreiniging, maar ook industriële bronnen, de landbouw en huishoudens en bronnen in het buitenland spelen een rol. Ook geurbelasting verspreidt zich door de lucht. In 2014 heeft de gemeente Emmen de noodzaak van het opstellen van gemeentelijk geurbeleid voor zowel industriële activiteiten als intensieve veehouderijen verkend. Hieruit is geconcludeerd dat voor industriële activiteiten het rijksbeleid voldoende blijkt te zijn om de geurbelasting op een aanvaardbaar niveau te houden. De kans op het achteruitgaan van de geurkwaliteit, veroorzaakt door intensieve veehouderijen, is in het buitengebied wel aanwezig. Uit deze verkenning bleek dat de ontwikkeling van beleid voor intensieve veehouderijen wel wenselijk is. Dit beleid is inmiddels ontwikkeld.

Doelstelling(en)

Voorkomen overschrijding grenswaarden vastgestelde luchtkwaliteitseisen en het streven naar een aanvaardbare balans tussen geurhinder voor omwonenden en de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. 

Stand van zaken

De lucht in Emmen is relatief schoon. Nergens overschrijden de grenswaarden vastgestelde luchtkwaliteitseisen. Het thema lucht voldoet op dit moment aan de gestelde doelen. Geurklachten in Emmen worden geregistreerd in het gemeentelijke milieu informatiesysteem. Het aantal geurklachten is over het algemeen laag en beperkt zich tot een paar intensieve veehouderijen. Deze zijn bij de gemeente bekend. De meeste klachten betreffen geur uit stallen van pluimveebedrijven.

Lopende/geplande activiteiten

  • Door middel van luchtkwaliteitsonderzoek monitort de gemeente Emmen, in de situaties die in de wet zijn voorgeschreven, of sprake is van luchtkwaliteitsverslechtering en of knelpunten dreigen te ontstaan. De gemeente Emmen verricht ook luchtkwaliteitsonderzoek voor de ruimtelijke plannen (bv. bestemmingsplan) die deze activiteiten planologisch mogelijk maken.
Lees meer

Afgeronde activiteiten

  • In 2014 heeft de gemeente Emmen de noodzaak van het opstellen van gemeentelijk geurbeleid voor zowel industriële activiteiten als intensieve veehouderijen verkend. Hieruit is geconcludeerd dat voor industriële activiteiten het rijksbeleid voldoende blijkt te zijn om de geurbelasting op een aanvaardbaar niveau te houden. Uit dit onderzoek bleek dat gemeentelijk geurbeleid wel toegevoegde waarde heeft voor de uitbreiding van intensieve veehouderijen
  • De gemeenteraad heeft eind 2017 de "Geurgebiedsvisie veehouderijen gemeente Emmen" en de "Geurverordening veehouderijen gemeente Emmen 2017" vastgesteld. Het geurbeleid heeft onder meer als doel om ontwikkelingsmogelijkheden te bieden aan agrarische bedrijven, met het behoud van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de omgeving.
Lees meer